تماس با ما

نشانی: اصفهان، پل خواجو، میدان فیض، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، دبیرخانه شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی
شماره تماس: 36560000-031 داخلی: 2222-2281-2282
فکس: 36560000-031 داخلی: 1910
پست الکترونیکی: shora.goftogoo@eccim.com
صفحه اینستاگرام: @ppdc_isfahan