اعضای دبیرخانه

جناب آقای روح اله میرزاامیری : مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان
سرکار خانم یاسمین دلال باشی : کارشناس شورای گفتگو