اعضای دبیرخانه

جناب آقای اکبر فروغی فرد : مدیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان
جناب آقای حمید قادری : کارشناس پیگیری اجرای مصوبات
سرکار خانم یاسمین دلال باشی : کارشناس شورای گفتگو