معرفی

در اجرای ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 و تبصره ذیل آن، دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استانی و فرم های مربوطه پس از تدوین وتصویب در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ملی جهت اجرا به اتاق های بازرگانی سراسر کشور ابلاغ گردید. در همین راستا دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان بهمن ماه سال 1391 در اتاق بازرگانی اصفهان زیر نظر رئیس اتاق به عنوان دبیر شورا شروع به فعالیت نمود تا وظایف شورای گفت و گو را در سطح استانی(بهبود محیط کسب و کار) پیگیری نماید.
تشکل های اقتصادی، نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی درخواست های در خصوص اصلاح قوانین و مقررات جاری کشور بمنظور بهبود محیط کسب و کار را  به دبیرخانه شورا یا بصورت غیر حضوری از طریق تکمیل فرم مسائل و مشکلات در سامانه شورای گفت و گو ثبت نمایند تا پس از بررسی و تائید در کارگروه تخصصی کارشناسی شورا در دستور کار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گیرد.