تقویم برگزاری جلسات


به نام خدا
 
        زمانبندی پیشنهادی تشکیل جلسات شورای گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در سال 1400
      موضوع تبصره (1) ماده (2) دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت­وگوی دولت و بخش خصوصی
جلسات اصلی شورا   جایگزین احتمالی*
ردیف تاریخ روز ساعت تشکیل روز تاریخ ساعت تشکیل
1 21/01/1400 شنبه 16 شنبه 28/01/1400 16
2 18/02/1400 شنبه 16 شنبه 25/02/1400 16
3 22/03/1400 شنبه 16 شنبه 29/03/1400 16
4 19/04/1400 شنبه 16 شنبه 26/04/1400 16
5 16/05/1400 شنبه 16 شنبه 23/05/1400 16
6 20/06/1400 شنبه 16 شنبه 27/06/1400 16
7 17/07/1400 شنبه 15 شنبه 24/07/1400 15
8 22/08/1400 شنبه 15 شنبه 29/08/1400 15
9 20/09/1400 شنبه 15 شنبه 27/09/1400 15
10 18/10/1400 شنبه 15 شنبه 25/10/1400 15
11 16/11/1400 شنبه 15 شنبه 23/11/1400 15
12 14/12/1400 شنبه 15 شنبه 21/12/1400 15
   شنبه هفته سوم هر ماه به عنوان تاریخ تشکیل جلسات اصلی تعیین شده است.
*  شنبه هفته چهارم هر ماه به عنوان تاریخ جایگزین در نظر گرفته شده است.
    جلسات کارگروه کارشناسی و پیگیری شورا هفته ای یک بار تشکیل خواهد شد.
*   جلسات فوق العاده شورا و کارشناسی نیز حسب ضرورت تشکیل می­گردد.