شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان

تقویم برگزاری جلسات


به نام خدا
 
زمانبندی پیشنهادی تشکیل جلسات شورای گفت¬وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در سال 1401
موضوع تبصره (1) ماده (2) دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت¬وگوی دولت و بخش خصوصی
جلسات اصلی شورا
ردیف تاریخ روز ساعت تشکیل
1 31/01/1401 چهارشنبه 8 صبح
2 22/02/1401 پنج شنبه 06:30 الی 9 صبح
3 19/03/1401 پنج شنبه 06:30 الی 9 صبح
4 23/04/1401 پنج شنبه 06:30 الی 9 صبح
5 20/05/1401 پنج شنبه 06:30 الی 9 صبح
6 24/06/1401 پنج شنبه 06:30 الی 9 صبح
7 21/07/1401 پنج شنبه 06:30 الی 9 صبح
8 19/08/1401 پنج شنبه 06:30 الی 9 صبح
9 17/09/1401 پنج شنبه 06:30 الی 9 صبح
10 22/10/1401 پنج شنبه 06:30 الی 9 صبح
11 20/11/1401 پنج شنبه 06:30 الی 9 صبح
12 18/12/1401 پنج شنبه 06:30 الی 9 صبح
  ✓ پنج شنبه هفته سوم هر ماه به عنوان تاریخ تشکیل جلسات اصلی تعیین شده است.
  ✓ جلسات کارگروه کارشناسی و پیگیری شورا هفته ای یک بار تشکیل خواهد شد.
  * جلسات فوق العاده شورا و کارشناسی نیز حسب ضرورت تشکیل می گردد.